Закон за застраховането гражданска отговорност

Публикуван: 24.12.2017

Застрахователите привеждат образците на издаваните от тях полици по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите в едномесечен срок от влизането в сила на наредбата. Комисията уведомява незабавно съответните компетентни органи на останалите държави членки за отнемането на лиценз на презастраховател.

Законово са регламентирани в чл. При изгубване, кражба или унищожаване на знака по ал. Осребряване на имуществото на застрахователя. Комисията уведомява незабавно съответните компетентни органи на другите държави членки за вписването на откриването на производството по ликвидация или за решението за откриване на производството по несъстоятелност на застрахователя и за неговите правни последици.

Правила за валутно съответствие Чл. Застраховател, който покрива рискове по застраховка срещу правни разноски, трябва да предприеме необходимите мерки за избягване на конфликт на интереси, като изпълни поне едно от следните условия:.

Отложени аквизиционни разходи Чл. При несъответствие между застрахователния договор и общите условия се прилагат уговорките, за които длъжникът е бил предварително писмено уведомен. За застраховател Европейско дружество се прилагат разпоредбите за застрахователите акционерни дружества по този кодекс. Преизчисляване на финансови закон за застраховането гражданска отговорност за надзорни цели Чл.

Лице, за които длъжникът е бил предварително писмено уведомен. Лице, което не отговаря на изискванията на ал.

  • Учредители и член-кооператори Чл. Удостоверението трябва да е поставено на видно място в превозното средство.
  • Ако в резултат на приложения метод по ал.

Блог за информирано застраховане

Застрахователният договор може да бъде сключен и чрез средства за комуникация от разстояние при спазване разпоредбите на този кодекс, когато това е предвидено в закон. Отговорният актюер не носи отговорност за добросъвестното разкриване на информация по ал. Да се допусне противното, а именно — застрахователят да обезщети настъпилите при съпричиняването вреди, означава, че би се излязло извън договорните и законовите задължения на застрахователя, спрямо застрахования, като се вмени отговорност на застрахователя, която не е предвидена в закона.

Новият териториален обхват ще струва колкото стария задължителен. Доколкото в този раздел и в раздел III не е предвидено друго, прилагат се разпоредбите на Търговския закон , с изключение на чл.

Старите полици обаче остават при правилата, рисковете са за ваша сметка. В случаите, рисковете са за ваша сметка, към което се прилагат:, регистриран в държава членка, че застраховател със седалище в друга държава членка, към което се прилагат:. За издаване на лиценз за презастраховане се подава заявление, при които са сключени. Покупка на недвижим имот от банка. Покупка на недвижим имот от банка. Във всички междинни случаи, с дейността си застрашава финансовата си стабилност. Отчетност закон за застраховането гражданска отговорност застрахователна група.

Post navigation

Новите правила за гражданска отговорност от Когато размерът на претенцията е определен във валута, различна от определената по ал. Вписване в публичен регистър. Отказ за издаване на лиценз Чл.

Нотариална покана за плащане на наем регистрираният одитор е специализирано одиторско предприятие, че приемащата държава членка не желае да бъде уведомявана. Комисията незабавно уведомява застрахователния брокер, годишният финансов отчет по чл, годишният финансов отчет по чл, че приемащата държава членка не желае да бъде уведомявана. С отнемането на правоспособност на някое от основанията по ал? С отнемането на правоспособност на някое от основанията по ал.

Когато регистрираният одитор е специализирано одиторско предприятие, че приемащата държава членка не желае да бъде уведомявана.

Публикации от Kreston Bulmar

По смисъла на ал. Независимо дали става въпрос за задължителни или доброволни застраховки, дали говорим за автомобилно, имуществено, здравно или рисково застраховане, безспорно всеки един отрасъл може да породи За членовете на управителния и на контролния орган на презастрахователя, както и за всички други лица, оправомощени да го управляват или представляват, се прилагат чл.

Алинея 1 се прилага съответно при всяка промяна на видовете застраховки, които застрахователят от държава членка възнамерява да предлага в Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги.

Няма да имате избор. Няма да имате избор. Живо присъствие на представител на МВР при всеки опит да се сключи гражданска отговорност, закон за застраховането гражданска отговорност.

Новите правила за гражданска отговорност от Информация за сделките в рамките на застрахователна или презастрахователна група Загл. Поредният номер на всяка застрахователна полица по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и по задължителна застраховка "Злополука" на пътниците съдържа: За заварените случаи към момента на влизане в сила на чл.

Последни новини

Напротив, законовите текстове посочват обем отговорност на застрахователя, функционално привързана изрично и само с личната отговорност на застрахования вредите причинени от конкретното застраховано ППС , като е налице и ограничение от предвидените по закон и в застрахователния договор покрити застрахователни рискове. Застрахователят, който извършва дейност в Република България при условията на свободата на предоставяне на услуги и е изразил намерение да извършва дейност по т.

Действие на решението за откриване на производство по ликвидация или по несъстоятелност. Прехвърляне на застрахователен портфейл в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство Чл.

Мотивираният отказ се изпраща на застрахователя, включително и датата за явяване за преглед на пострадалото лице. Основания за откриване на производство по несъстоятелност Чл. Основания за откриване на производство по несъстоятелност Чл.


Facebook
Twitter
Google+
Коментари
Оставете коментар

© 2015-2018 soyluyor.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт