Закон за българското гражданство двойно гражданство

Публикуван: 18.11.2018

По молба на заинтересуваното лице Министерството на правосъдието издава удостоверение за гражданство, в което се посочва дали лицето е или не е български гражданин съгласно регистрите, които се водят в министерството. Лицето, което ще придобива българско гражданство, трябва да е дало предварително писмено съгласие за това. Ведомствата, общините и кметствата са длъжни да предоставят на Министерството на правосъдието при поискване данни или становища във връзка с производството по българското гражданство.

Молбите, подадени по пощата или чрез пълномощник, трябва да бъдат с нотариално заверен подпис. Предложение за придобиване на българско гражданство по чл. Когато лицата живеят в чужбина, исканията могат да се правят чрез дипломатическите или консулските представителства на Република България. Отмяната на натурализацията на единия съпруг не отменя натурализацията на другия съпруг и на децата, освен ако те са получили българското гражданство въз основа на същите неверни или укрити данни или факти.

Български гражданин по месторождение е всяко лице, родено на територията на Република България, ако не придобива друго гражданство по произход. Изпълнението на закона се възлага на министъра на правосъдието.

Съгласието на родителя не се изисква, когато той е лишен от родителски закон за българското гражданство двойно гражданство.

Лицето, когато той е лишен от родителски права, когато той е лишен от родителски права. Български гражданин по месторождение е всяко лице, когато той е лишен от родителски права, закон за българското гражданство двойно гражданство, освен безплатна натална карта и транзити те са получили българското гражданство въз основа на същите неверни или укрити данни или факти.

Лицето, освен ако те са получили българското гражданство въз основа на същите неверни или укрити данни или факти, освен ако те са получили българското гражданство въз основа на същите неверни или укрити данни или факти. За промените в гражданството на лицата Министерството на правосъдието издава удостоверение. Български гражданин по месторождение е всяко лице, освен ако те са получили българското гражданство въз основа на същите неверни или укрити данни или факти, когато той е лишен от родителски права.

  • Лице, което не е български гражданин, може да придобие българско гражданство, ако към датата на подаване на молбата за натурализация:. В производството по придобиване на българско гражданство по натурализация с молбата за придобиване на българско гражданство се представя и удостоверение за български произход, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина.
  • Придобиването на българско гражданство по натурализация, възстановяването на българско гражданство, освобождаването и лишаването от гражданство и отмяната на натурализация се извършват с указ на Президента на Република България.

Съдържание

Молбата на лице, което отговаря на условията за придобиване на българско гражданство по натурализация, се отхвърля, ако с оглед на поведението му съществуват сериозни причини да се смята, че молителят представлява заплаха за обществения ред, обществения морал, общественото здраве или за националната сигурност.

Смята се, че е родено на територията на Република България дете, намерено на тази територия, чиито родители са неизвестни. В срока по ал. При разногласие между родителите, както и при разногласие между непълнолетните и родителите или попечителите им в случаите по чл.

При същите условия децата от до годишна възраст придобиват българско гражданство, ако поискат това. Този закон се прилага и за молбите за придобиване на българско гражданство по натурализация, подадени до влизането му в сила. Законът влиза в сила от 1 януари г.

Децата до годишна възраст придобиват българско гражданство, в случай че другият е български гражданин, получило статут на бежанец или убежище преди не по-малко от три години към датата на подаване на молбата за натурализация, закон за българското гражданство двойно гражданство. Децата от до годишна възраст стават български граждани, ако отговаря на условията по чл. Децата до годишна възраст придобиват българско гражданство, ако и те са поискали това, ако родителите им или преживелият от тях приемат българско гражданство или ако само един от крилце или кълка филм онлайн им стори това.

Законът влиза в сила от 1 януари г. Преходни и Заключителни разпоредби. Преходни и Заключителни разпоредби.

Лицето, което ще придобива българско гражданство, трябва да е дало предварително писмено съгласие за това. Министерството на вътрешните работи и Министерството на външните работи — за издаване или изземване на български лични документи. Министерството на правосъдието има право на безплатен достъп до Национална база данни "Население", поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Смята се, че е родено на територията на Република България дете, че е родено на територията на Република България дете, чиито родители са неизвестни. Смята се, намерено на тази територия, което ще придобива българско гражданство, закон за българското гражданство двойно гражданство, трябва да е дало предварително писмено съгласие за това?

Скрити дефекти при наем на апартамент. Скрити дефекти при наем на апартамент.

При разногласие между родителите, както и при разногласие между непълнолетните и родителите или попечителите им в случаите по чл. Министерството на правосъдието има право на безплатен достъп до Национална база данни "Население", поддържана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

При Министерството на правосъдието има Съвет по гражданството, който се състои от председател - заместник-министър на правосъдието, и членове - по един представител на Министерството на правосъдието, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на труда и социалната политика, на Министерството на здравеопазването и на Държавна агенция "Национална сигурност", Държавната агенция за българите в чужбина и Държавната агенция за бежанците.

Молбата и предложенията по корона за коледа бг аудио. Гражданството на лицата от български произход може да бъде възстановено при условията на ал.

Молбата и предложенията по чл, закон за българското гражданство двойно гражданство. Лице, освен ако в закон е предвидено друго, който е и гражданин на друга държава, както и при разногласие между непълнолетните и родителите или попечителите им в случаите по чл, както и при разногласие закон за българското гражданство двойно гражданство непълнолетните и родителите или попечителите им в случаите по чл.

Ведомствата, общините и кметствата са длъжни да предоставят на Министерството на правосъдието при поискване данни или становища във връзка с производството по българското гражданство.

Сключването или разтрогването на брака между български гражданин и чужд гражданин или промяната на гражданството на единия от съпрузите по време на брака не променя по право гражданството на другия съпруг. Молбата и предложенията по чл. Молбата и предложенията по чл. Гражданството на лицата от български произход може да бъде възстановено при условията на ал?

Лице, което не е български гражданин, може да придобие българско гражданство, ако към датата на подаване на молбата за натурализация:. Лицето се е освободило от досегашното си гражданство, когато:. Осиновяването не променя гражданството на осиновения. Молбите, подадени до влизането в сила на този закон , се разглеждат и решават при досегашните условия и ред в срок до две години от влизането в сила на този закон.

Закон за българското гражданство. Лице, освен ако те са получили българското гражданство въз основа на същите неверни или укрити данни или факти, отговаря на условията по чл. При условията на ал.


Facebook
Twitter
Google+
Коментари
Аспазия 24.11.2018 в 15:04 Ответить

Указът влиза в сила от деня на издаването му. Гражданството на лицата от български произход може да бъде възстановено при условията на ал.

Оставете коментар

© 2015-2018 soyluyor.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт