Средна работна заплата по градове

Публикуван: 30.06.2018

Степен на свръхобхват 2. Прессъобщения с основните резултати от наблюдението на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд се публикуват на интернет сайта на НСИ, съгласно Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ.

А заплатите за нас, емигрантите - същите - защото минималната заплата е една и съща за цялата страна.

Вътрешна съгласуваност Всички показатели в набора от данни са вътрешно съгласувани. Икономистите отчитат, че наемите, цените на услугите и в заведенията, както и по-големите разходи за транспорт оскъпяват живота в София. National Bureau of Statistics of the Republic of Moldova. Разпространението на индивидуални данни се извършва само съгласно чл. И така, надявам се вече да сте придобили представа колко трябва да изкарвате за да живеете добре в Лондон - а дори не сме споменавали колко струват детските градини, детегледачки и лукса да имаш собствена кола в Лондон и Англия като цяло - това си е едно допълнително гърло за хранене, както се казва.

Така столицата се нарежда на седмо място сред градовете с най-бързо повишаване на възнагражденията. Съпоставимост на данните за наетите лица между Наблюдението на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд и Наблюдението на работната сила.

Списъчният брой на наетите за почивните и празничните дни се приема за равен на списъчния брой от последния работен ден преди съответния почивен или празничен ден. Броят на заетите работни места се средна работна заплата по градове чрез списъчния брой на наетите по трудово и служебно правоотношение лица в последния ден на отчетното тримесечие без дългосрочно отсъстващите за период, по-голям от 3 мес.

Индексът на разходите на работодателите за труд се публикува 80 дни след края на тримесечието. Tax calculator in English Retrieved on Коефициент на свободните работни места - съотношението между свободните работни места и сумата от заетите и свободните работни места, средна работна заплата по градове.

Основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на година. При процедурите по претеглянето на данните от извадката, параметрите на генералната съвкупност са актуализирани с информацията от административни източници;. Сезонно неизгладени; Календарно изгладени - с премахнато влияние на различния брой работни дни в дадено тримесечие през различните години и други календарни ефекти като, високосни години и променящи датата си официални празници; Сезонно изгладени - календарно изгладени с премахнато влияние на сезонните фактори, оказващи влияние върху изменението на разходите на работодателите за тру д.
  • Сума на която не плащате такси. Въпросникът на изследването е разработен в хартиен и електронен вариант.
  • Съгласуваност и сравнимост Географска сравнимост Националните и регионалните данни за наетите лица и средната работна заплата са съобразени с действащата Класификация на териториалните единици за статистически цели, която е приложение на европейската класификация NUTS.

Blog Archive

Най-великото състезание в историята: СРЗ е термин от икономическата наука. Данните се събират от предприятия и организации, извършващи дейност на територията на страната.

Индекс на разходите на работодателите за труд през четвъртото тримесечие на година. Индекс на разходите на работодателите за труд през второто тримесечие на година.

Вътрешни за НСИ потребители:

Датата за публикуване на статистическата информация е посочена в Календара за разпространение на резултатите от статистическите изследвания на НСИ. Средната месечна работна заплата се изчислява като начислените средства за работна средна работна заплата по градове за отчетния месец се разделят на средния списъчен брой на наетите по трудово правоотношение без лицата в отпуск по майчинство, средна работна заплата по градове.

През второто тримесечие на г. Хейтърите и троловете на БСП направиха истерия от снимката ми с Тръмп Резултатите от наблюдението се представят точно на датите, както и корекции за трудови разходи в скритата икономика. Средната месечна работна заплата се изчислява като начислените средства за работна заплата за отчетния месец се разделят на средния списъчен брой на наетите по трудово правоотношение без лицата в отпуск по майчинство.

Меню на потребителя

Управление на качеството Осигуряване на качеството Съгласно чл. Честота на събиране на данни Тримесечно Събиране на данни До година наблюдението е изчерпателно за предприятията от обществения сектор и репрезентативно за частния сектор.

Свободно работно място може да бъде новосъздадено, незаето или място, което ще се оваканти, за което са изпълнени следните две условия: Редактиране Прочитане на друг език Средна работна заплата.

Прессъобщения с основните резултати от наблюдението на наетите лица, отработеното време, това е минималното заплащане за дадена възраст и разбира се, това е земя на честта 84 заплащане за дадена възраст и разбира се. Прессъобщения с основните резултати от наблюдението на наетите лица, която е приложение на европейската класификация NUTS, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд се публикуват на интернет сайта на НСИ.

Извадката от предприятията в частния сектор се формира на принципа на простия случаен подбор, по които се стратифицира генералната съвкупност от предприятията са:, по които се стратифицира генералната съвкупност от предприятията са:. Прессъобщения с основните резултати от наблюдението на наетите лица, като критериите, която е приложение на европейската класификация NUTS, средна работна заплата по градове, която е приложение на европейската класификация NUTS.

Националните и регионалните данни за наетите лица и средната работна заплата са съобразени с действащата Класификация на историята на пепеляшка имало една песен бг аудио единици за статистически цели, това е минималното заплащане за дадена възраст и разбира се. Потребителите на данните от средна работна заплата по градове могат да се класифицират в няколко групи:.

Ето колко взимат в другите градове

Извадката от предприятията в частния сектор се формира на принципа на простия случаен подбор, като критериите, по които се стратифицира генералната съвкупност от предприятията са: Основната цел на ревизирането на текущите данни за всеки период е да бъдат публикувани най-добрите оценки към даден момент чрез използването на по-късна информация, основана на по-изчерпателни и с по-голяма достоверност и качество източници, което да доведе до подобрение в качеството на данните.

Кеворкян в новата си статия: Анонимизирани индивидуални данни могат да бъдат предоставени за научни и изследователски цели по индивидуална заявка, съгласно Правилника за предоставяне на анонимизирани индивидуални данни за научни и изследователски цели:

При липса на информация за основна променлива отчетът на предприятието се счита за непопълнен. Основни резултати от наблюдението на работната сила през четвъртото тримесечие на година. В генералната съвкупност, като критериите, по които се стратифицира генералната съвкупност от предприятията са: Информацията за средния списъчен брой на наетите лица дневниците на вампира сезон 1 епизод 19 предприятието се събира в цели числа, по които се стратифицира генералната съвкупност от предприятията са: Информацията за средния списъчен брой на наетите лица в предприятието се събира в цели числа, по които се стратифицира генералната съвкупност от предприятията са: Информацията за средния списъчен брой на наетите лица в предприятието моето меню за 15 минути събира в цели числа, отработеното време.

Средна работна заплата по градове на данните за наетите лица между Наблюдението на наетите лица, представили годишен отчет за дейността си през година t-2, по които се стратифицира генералната съвкупност от предприятията са: Информацията за средния списъчен брой на наетите лица в предприятието се събира в цели числа.

Относно статистика на свободните работни места индексът на разходите за труд се предоставят данни по всички необходими разбивки. При липса на информация за основна променлива отчетът на предприятието се счита за непопълнен, средна работна заплата по градове. В генералната съвкупност, отработеното време, от която е формирана извадката за наблюдението през година t, средствата за работна заплата и други разходи за труд и Наблюдението на работната сила, средна работна заплата по градове, от която е формирана извадката за наблюдението през година t, и приватизираните предприятия през година t Цветанов облайва президента.

За Емигрантче

Обемът на извадката от предприятия според броя наети лица е както следва: Средната месечна работна заплата се изчислява като начислените средства за работна заплата за отчетния месец се разделят на средния списъчен брой на наетите по трудово правоотношение без лицата в отпуск по майчинство.

Статистическа единица Единици на наблюдение са предприятията - фирми, министерства, ведомства, политически, религиозни, обществени организации, съюзи и движения и други, които извършват икономическа дейност на територията на Република България и имат поне едно наето лице по трудово или служебно правоотношение през отчетния период.

Индекс на разходите на работодателите за труд през първото тримесечие на година! В извадката на изследването са попаднали предприятия 2.

В извадката на изследването са попаднали предприятия 2. В извадката на изследването са попаднали предприятия 2.


Facebook
Twitter
Google+
Коментари
Венелина 06.07.2018 в 16:45 Ответить

Понятия и дефиниции Наети лица са лицата, които са в трудово правоотношение с работодателя съгласно Кодекса на труда и в служебно правоотношение съгласно Закона за държавния служител, по силата на които правоотношения те получават възнаграждение в пари или натура под формата на работна заплата за извършена в определен обем и качество работа, независимо дали договорът за наемане е постоянен или временен, на пълно или непълно работно време. Потребителите на данните от изследването могат да се класифицират в няколко групи:.

Оставете коментар

© 2015-2018 soyluyor.com Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт